Wetterskip Fryslân: zorgen voor een financieel solide basis · Foto('s): 

Wetterskip Fryslân: zorgen voor een financieel solide basis

dinsdag 26 november 2019

Door klimaatverandering nemen weersextremen toe. Voor Wetterskip Fryslân zijn droge voeten in natte perioden en voldoende water in tijden van droogte een steeds grotere, maar ook duurdere uitdaging. Om Fryslân en een deel van het Groninger Westerkwartier ook in de toekomst veilig en leefbaar te houden, zijn grote investeringen in het waterbeheer nodig. Dat betekent dat de belastingopbrengst in 2020 gemiddeld met 9,6 procent stijgt. Dit blijkt uit de begroting 2020 die het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur voorlegt.

Extra investeringen nodig
Wetterskip Fryslân onderhoudt 200 kilometer aan dijken en regelt het waterpeil met 500 stuwen en 1000 poldergemalen. In 27 rioolwaterzuiveringen maakt zij het afvalwater schoon. Door klimaatverandering en landelijke ontwikkelingen, zoals de stikstof- en PFAS-problematiek, stijgen de kosten. Ook stijgen de kosten door extra baggerwerkzaamheden. Het baggeren is nodig, zodat de watersystemen de wateroverlast en -tekorten en problemen met de waterkwaliteit beter kunnen opvangen.

Diverse uitdagingen in 2020
Het waterschap herstelt regionale waterkeringen en projecten uit het Hoogwaterbeschermingsprogramma. Twee dijken die als onderdeel van dit programma worden versterkt zijn: Lauwersmeerdijk (versterken van 4,4 kilometer dijk) en de dijk Koehool-Lauwersmeer (versterken van 47 kilometer Waddenzeedijk). Ook nemen we maatregelen om te kunnen voldoen aan de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water. Hierbij gaat het om het natuurvriendelijk inrichten en onderhouden van sloten en vaarten. Maar ook maatregelen om vervuiling van het water te verminderen. Daarnaast wordt een aantal rioolwaterzuiveringsinstallaties gerenoveerd en uitgebreid.

Eigen organisatie
Binnen de organisatie van Wetterskip Fryslân is onder andere een nieuw automatiseringssysteem voor de afdeling handhaving nodig. Ook gaat het waterschap  de informatiebeveiliging verbeteren en het crisismanagement moderniseren. Verder stijgen de kosten voor beheer en onderhoud van zuiveringen en gemalen (exploitatiekosten).

Tariefsverhoging
Dit alles betekent dat de lasten in 2020 stijgen. Eerdere besturen vingen een deel van deze lasten op uit de algemene reserves. Het huidige dagelijks bestuur van Wetterskip Fryslân kiest ervoor om toe te werken naar een sluitende begroting zonder inzet van reserves. Met efficiënter werken wil het bestuur de stijging zoveel mogelijk beperken. Zodat de organisatie in de jaren na 2020 weer kan werken met een reguliere tariefstijging. Deze is procentueel ongeveer gelijk aan de inflatie.

Rekenvoorbeelden
Een gemiddeld huishouden met eigen woning in Fryslân betaalt in 2020 29,70 euro meer aan waterschapsbelasting. Voor een gemiddeld agrarisch bedrijf betekent het een verhoging van zo’n 800 euro per jaar. De begroting 2020 wordt op 2 december in de commissievergadering besproken en op 17 december aan het algemeen bestuur voorgelegd.

Vandaag op de radio

 • 00:00 - 19:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
 • 19:00 - 21:00
  Country Trail
  Country Trail is het programma, waar alle aspecten van de countrymuziek aan bod komen.
 • 21:00 - 22:00
  Brasstime
  Brasstime met Klaas Groenwold
 • 22:00 - 00:00
  RTV NOF Nonstop
  Nonstop de lekkerste muziek van nu en toen op jouw streekomroep!
© 1989 - 2020 RTVNOF · · Regio · Historie · Sport · Ondernemend · Agenda · Uitzending gemist · Contact · Privacy Statement RTV NOF · Disclaimer · Organisatie · Vrijwilliger worden?